Rotterdammers met beperking of chronische ziekte gaan er nog niet op vooruit

Vijf jaar na de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een handicap (kortweg: VN-verdrag Handicap) is het dagelijks leven van Rotterdammers met een handicap of beperking er niet of nauwelijks op vooruitgegaan. Ondanks de vele initiatieven van de gemeente Rotterdam blijft het toch behelpen.

De Brede Raad 010 roept de gemeente op nog meer door te pakken door concrete verbeteringen te bewerkstelligen die Rotterdammers in hun dagelijks leven gaan merken, waardoor zij steeds minder op achterstand komen te staan.

Verwachtingen van ratificatie

14 juli 2016. De lang verwachte ratificatie van het VN-verdrag over de rechten van personen met een beperking is een feit!

Met de ratificatie van het verdrag moet Nederland ervoor gaan zorgen dat mensen met een beperking gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. De verwachtingen zijn hooggespannen. Zou dit betekenen dat er na een jarenlange strijd voor gelijkwaardigheid en inclusie nu eindelijk wordt doorgepakt en dat mensen met een beperking er echt bij horen?

Nu, vijf jaar later, op 14 juli 2021, maken wij in Rotterdam de balans op.

(Voor landelijke resultaten na vijf jaar: lees hier verder).

Rotterdamse Agenda

Na ratificatie geeft de overheid de gemeenten de opdracht om samen met inwoners met een beperking of chronische ziekte een Lokale Inclusie Agenda op te stellen voor hun gemeente. Dit is een concreet stappenplan voor de uitvoering van het VN-verdrag in stad of dorp.

In Rotterdam werkt de Brede Raad 010 mee aan het opstellen van de Lokale Inclusie Agenda voor Rotterdam. Samen met een grote groep Rotterdammers met een beperking hebben we eerst de prioriteiten voor de Rotterdamse agenda vastgesteld. Deze staan in ons magazine ‘Op weg naar een Onbeperkt Rotterdam’. De gemeente heeft voor elk van haar eigen clusters (gemeentelijke diensten) bekeken hoe Rotterdammers met een beperking en/of chronische ziekte zijn meegenomen in het beleid. Dit heeft hun inzicht gegeven in wat beter kan. Op basis daarvan heeft de gemeente haar Lokale Agenda Toegankelijkheid (LAT) opgesteld. Het concept hiervan heeft de Brede Raad 010 voorgelegd aan de mensen die meegedacht hebben. Op basis van hun reacties hebben we de gemeente geadviseerd in ons advies ‘De LAT is de Start!’.

Er zijn tijdens het werken aan de LAT veel initiatieven, campagnes en activiteiten geweest, waardoor de gemeente Rotterdam zich meer bewust is geworden van het belang van toegankelijkheid. En van waar mensen met een beperking – soms letterlijk – tegenaan lopen.
De LAT is nu vastgesteld. Sven de Langen (wethouder Volksgezondheid, Zorg, Ouderen en Sport) in de LAT:

De Lokale Agenda Toegankelijkheid die u nu voor u heeft, is een agenda voor een toegankelijke stad met als doel: inclusie van mensen met een beperking. Het is onze ambitie om de toegankelijkheid in Rotterdam nog verder te verbeteren. Werken aan toegankelijkheid is het wegnemen van letterlijke en figuurlijke drempels in de samenleving.”

In de LAT benoemt de gemeente Rotterdam aan de hand van tien thema’s wat ze heeft gedaan, al doet en gaat doen op het gebied van toegankelijkheid. (Een korte samenvatting van de LAT lees je hier.) 

Wat merken de Rotterdammers?

Er zijn verbeteringen zichtbaar, zoals meer aandacht voor het herkennen van een licht verstandelijke beperking. En het gebruik van richtlijnen voor toegankelijke buitenruimte bij de inrichting van de stad. Ook zijn – onder meer door onze adviezen over arbeidsparticipatie – stappen genomen voor een meer inclusieve arbeidsmarkt. En kunnen verplichtingen voor  toegankelijkheid worden opgenomen in subsidieverordeningen.

Wat vindt de Brede Raad 010?

De Brede Raad 010 ziet het opstellen van de LAT als een startpunt. Wij vinden het bemoedigend dat de gemeente Rotterdam door het opstellen van de LAT meer inzicht heeft gekregen in hoeverre zij Rotterdammers met een beperking meenemen in hun eigen beleid. We hopen dat deze inzichten leiden tot een Rotterdam waar mensen met een beperking geen belemmeringen meer ervaren. Een Rotterdam waar inclusief denken de norm is. Waar Rotterdammers met een beperking zich niet meer anders hoeven te voelen en kunnen meedoen als ieder ander.

Wat doet de Brede Raad 010?

De Brede Raad 010 blijft de gemeente inspireren door zelf inclusief te adviseren. We kiezen hierbij voor een integrale benadering. Bij alle thema’s waarover we adviseren, beoordelen we ook of er voldoende is gedacht aan de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en/of chronische ziekte. En soms zullen we aan de hand van signalen een specifiek advies over Rotterdammers met een beperking of chronische ziekte opstellen. Samen op weg naar een toegankelijker Rotterdam!

 

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam