Per onderwerp stelt de Brede Raad 010 een adviesteam samen dat het gemeentelijk beleid toetst aan de praktijk. Het team verzamelt daarvoor ervaringen van Rotterdammers die te maken hebben met een bepaald onderwerp. Daarvoor interviewt zij cliënten, maar ook professionals of bijvoorbeeld mantelzorgers. Als er een goed beeld is van wat er speelt rond een onderwerp, start de Brede Raad 010 een adviestraject. Wij halen verhalen op, signaleren waar het beter moet en schrijven een advies. De ontvanger van het advies, een van de wethouders, besluit zelf of hij of zij het beleid aanpast. Meestal gebeurt dit in gesprek met de leden van het adviesteam. Wij vragen ook altijd om een schriftelijke reactie. Deze reacties vind je op deze website bij de adviezen.

Uitgangspunten

De Brede Raad 010 inventariseert, signaleert en evalueert de behoeften van de Rotterdammers die te maken hebben met de wet- en regelgeving in het sociaal domein. Met als doel het college van B&W te bewegen om het beleid aan te passen aan wat de Rotterdammer nodig heeft. Zowel bestaand beleid als nieuw beleid dat nog ontwikkeld wordt.
Al onze adviezen worden getoetst aan de bestaande wet- en regelgeving. Maar ook internationale verdragen, zoals de Universele Verklaring van de rechten van de mens, het Verdrag van de rechten van het kind en het VN verdrag inzake de rechten van personen met een beperking, zijn een belangrijke toetssteen voor onze adviezen.

brede-raad-werken