De Brede Raad 010 bestaat momenteel uit bijna 30 Rotterdammers. Zij zorgen ervoor dat ervaringen van de Rotterdammers met het sociaal beleid bij de gemeente terecht komen. Zij werken daarvoor samen in kleinere adviesteams aan bepaalde vraagstukken. De onderwerpen variëren van meer banen voor jongeren tot hoe wij ouderen langer thuis kunnen laten wonen in onze stad. En hoe we alle Rotterdammers gewoon kunnen laten meedoen. Leden van de Brede Raad 010 worden aangesteld door het college van B&W op advies van de Brede Raad 010 voor een termijn van drie jaar. Zij kunnen maximaal drie termijnen voor benoeming in aanmerking komen.

Leden van de Brede Raad 010

en hun persoonlijke motivatie

Albert-Groot-Roessink

Albert Groot Roessink

quote

“Ik vind het belangrijk om als burger van Rotterdam mee te kijken naar maatregelen die het college van B&W wil nemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn en aan te duiden waar die niet overeenstemmen met de opvattingen van burgers.”

Angela de Boer

Angela de Boer

quote

“Als Rotterdammer die graag helpt het beter te maken voor de (kwetsbare) Rotterdammer was het voor mij een logische stap bij de Brede Raad 010 aan te sluiten.”

Anne-Marie van der Poel

Anne-Marie van der Poel

quote

“Een toegankelijk Rotterdam, met een sociaal beleid dat aandacht heeft voor iedere Rotterdammer, daar draag ik als lid van de Brede Raad graag mijn steentje aan bij!”

Arja den Ouden

Arja den Ouden

quote

“Ik draag graag mijn steentje bij om het mogelijk te maken dat de Rotterdammers een adequate ondersteuning binnen het sociale domein krijgen die zij nodig hebben.”

Atie Mol

Atie Mol

quote

“Aandacht voor de kritische, onvoldoende gehoorde Rotterdammer. Meewerken aan een betrouwbare overheid die ons serieus neemt in onze wensen en klachten. Aandacht voor nieuwe woonvormen, waarin het omzien naar elkaar centraal staat. “Een bereikbare, dienstbare overheid met weinig bureaucratie en veel creatieve oplossingen!”

Bert-Feikens

Bert Feikens

quote

“Ik voel mij nauw betrokken bij de maatschappij en wil me graag inzetten voor de zwakkeren in de Rotterdamse samenleving. Met mijn opgedane ervaringen hoop ik actief door “geen woorden maar daden” een nuttige bijdrage te kunnen leveren in de Brede Raad.”

Carla-Zonneveld

Carla Zonneveld

quote

“Ik maak me zorgen over Rotterdammers die in het sociale domein de weg niet goed genoeg kunnen vinden. Als Brede Raadslid kan ik het college adviseren over betere manieren om Rotterdammers te bereiken en daadwerkelijk te helpen.”

Claudia Rosbergen

Claudia Rosbergen

quote

“Een mooi, groen, duurzaam, sociaal, inclusief en toegankelijk Rotterdam, met sociaal beleid gericht op de menselijk maat. Waarin de Rotterdammer zich gehoord, geaccepteerd, gezien en gewaardeerd wordt. Samenwerken aan beleid van, voor en door Rotterdammers. Daar zet ik mij voorin!”

Elske Schreuder

Elske Schreuder

quote

“Na 40 jaar ingeburgerd in 010. Altijd bezig met belangenbehartiging en zeggenschap. Van Deelgemeente via Rotterdamse Vrouwenraad tot Wijkraad. Ook altijd willen adviseren aan stadsbestuur, en wel vanuit de burgers. Dus.”

Esmeralda de Leeuw

Esmeralda de Leeuw

quote

“Ik wil de stem van de ‘gewone Rotterdammer’ laten horen over maatschappelijke onderwerpen die actueel zijn en wat wij als Brede Raad 010 hiermee kunnen doen. Ik focus mij met name op Jeugd en Onderwijs, gezien daar mijn achtergrond ligt.”

Esther Stad

Esther Stad

quote

“Rotterdam is echt mijn stad. Helaas voelt niet iedereen zich hier altijd gehoord of gezien. Die mensen wil ik graag helpen een stem te geven als het hen zelf even niet lukt.”

Hans Goosen

Hans Goosen

quote

“Waar mogelijk wil ik een bijdrage leveren aan een goed, rechtvaardig en zeker bestaan voor de Rotterdammer. Een belangrijke plek daarvoor heb ik gevonden bij de Brede Raad 010.”

Ineke Wilson

Ineke Wilson

quote

“Rotterdammers zijn allemaal verschillend, maar iedereen hoort op zijn eigen manier mee te kunnen doen, ook mensen die kwetsbaar zijn. Daar zet ik me voor in, samen met mijn collega’s van de Brede Raad 010.”

Jacqueline van Drunen

Jacqueline van Drunen

quote

“Ik vind het belangrijk dat Rotterdam een fijne toegankelijke stad is voor alle Rotterdammers. De Brede Raad 010 adviseert in het hele sociale domein, als lid kan ik eraan bijdragen het beleid waar kan en nodig te verbeteren.”

Jacqueline Rensen

Jacqueline Rensen

quote

“Zelf doof zijnde stuit ik op veel barrières in de toegang tot de zorg, Wmo en Participatiewet. Mijn kennis, ervaring en vaardigheden wil ik inzetten voor het weghalen van de obstakels.”

Jeroen van der Sluijs

Jeroen van der Sluijs

quote

“Ik vind het al heel lang belangrijk om de stem van mensen met een beperking te laten zien en horen. In de Brede Raad 010 zorg ik dat in de adviezen ook de stem van mensen met een verstandelijke beperking gehoord wordt.”

Joan Titarsolej

Joan Titarsolej

quote

“Een Rotterdam waarin we ons allemaal gehoord en gezien voelen (ongeacht onze …) en samenleven met een gegarandeerde bestaans-zekerheid. Luisteren en de stem van de Rotterdammer voluit laten doorklinken in het beleid van de gemeente. Daar doe ik het voor!”

John Stoop

John Stoop

quote

“Langs de zijlijn roepen dat het beter moet is gemakkelijk, maar een bijdrage leveren geeft meer voldoening.”

Karin Oppelland

Karin Oppelland

quote

“Ik ben trots om onderdeel van de Brede Raad 010 te zijn, omdat ik zo een steentje kan bijdragen aan een gelijkwaardiger bestaan. Voor een inclusief Rotterdam zet ik me in voor een gelijkwaardige omgang met en voor alle Rotterdammers.”

Karin Treffers

Karin Treffers

quote

“Ik wil de stem zijn voor mensen met psychische problemen. Vanuit mijn eigen ervaring binnen de GGZ en mijn opleiding Maatschappelijke Zorg wil ik graag een brug zijn tussen de professionals en cliënten.”

Lia Schop

Lia Schop

quote

“Jong of oud, arm of rijk, gezond of ziek … iedere Rotterdammer moet kunnen participeren en zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen in deze stad.”

Marleen van Zijp

Marleen van Zijp

quote

“Ik vind het belangrijk dat alle Rotterdammers de kans krijgen op een leven met bestaans-zekerheid en mee kunnen doen in een stad die toegankelijk is. Hiervoor wil ik graag mijn opgedane kennis en ervaring inzetten door mijn bijdrage te leveren aan de adviezen die de Brede Raad uitbrengt.”

Meriem Laamairi

Meriem Laamairi

quote

“Ik geloof dat iedereen recht heeft op ondersteuning daar waar die het nodig heeft. Dit om zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij. Mijn motto: met elkaar voor elkaar.”

Pierre Mehlkopf

Pierre Mehlkopf

quote

"Mensen vormen de stad. Onderling gesprek, dialoog en meningsvorming zijn dan bouwstenen. Dat gesprek vraagt om scherpte zonder elkaar te verliezen. Op mijn manier wil ik daar aan bijdragen. Omdat elk mens telt."

Suze de Gruiter

Suze de Gruiter

quote

"Ik zet mij in voor werk en participatie voor alle groeperingen. Maatwerk is daarbij erg belangrijk. Daar is nog een lange weg te gaan. Daar zet ik me graag voor in."