De Brede Raad 010 bestaat momenteel uit bijna 30 Rotterdammers. Zij zorgen ervoor dat ervaringen van de Rotterdammers met het sociaal beleid bij de gemeente terecht komen. Zij werken daarvoor samen in kleinere adviesteams aan bepaalde vraagstukken. De onderwerpen variëren van meer banen voor jongeren tot hoe wij ouderen langer thuis kunnen laten wonen in onze stad. En hoe we alle Rotterdammers gewoon kunnen laten meedoen. Leden van de Brede Raad 010 worden aangesteld door het college van B&W op advies van de Brede Raad 010 voor een termijn van drie jaar. Zij kunnen maximaal drie termijnen voor benoeming in aanmerking komen.

Leden van de Brede Raad 010

en hun persoonlijke motivatie

Albert-Groot-Roessink

Albert Groot Roessink

quote

“Ik vind het belangrijk om als burger van Rotterdam mee te kijken naar maatregelen die het college van B&W wil nemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn en aan te duiden waar die niet overeenstemmen met de opvattingen van burgers.”

Arja-de-ouden

Arja den Ouden

quote

“Ik draag graag mijn steentje bij om het mogelijk te maken dat de Rotterdammers een adequate ondersteuning binnen het sociale domein krijgen die zij nodig hebben.”

atie-mol

Atie Mol

quote

“Aandacht voor de kritische, onvoldoende gehoorde Rotterdammer. Meewerken aan een betrouwbare overheid die ons serieus neemt in onze wensen en klachten. Aandacht voor nieuwe woonvormen, waarin het omzien naar elkaar centraal staat. “Een bereikbare, dienstbare overheid met weinig bureaucratie en veel creatieve oplossingen!”

Bert-Feikens

Bert Feikens

quote

“Ik voel mij nauw betrokken bij de maatschappij en wil me graag inzetten voor de zwakkeren in de Rotterdamse samenleving. Met mijn opgedane ervaringen hoop ik actief door “geen woorden maar daden” een nuttige bijdrage te kunnen leveren in de Brede Raad.”

Carla-Zonneveld

Carla Zonneveld

quote

“Ik maak me zorgen over Rotterdammers die in het sociale domein de weg niet goed genoeg kunnen vinden. Als Brede Raadslid kan ik het college adviseren over betere manieren om Rotterdammers te bereiken en daadwerkelijk te helpen.”

Cock-van-Bavel

Cock van Bavel

quote

“Toetsing van adviezen aan de VN regels en inpassing van het beleid in de dagelijkse praktijk. Toegankelijkheid in de breedste zin van het woord, daar ga in me voor inzetten.”

djannie-bracke

Djanny Bracke

quote

“Als lid van de Brede Raad 010 moet je je verplaatsen in de Rotterdammers, naar hun signalen luisteren en adviezen formuleren.”

Guus-Manuhutu

Guus Manuhutu

quote

“Het spreekt me aan dat de raad de stem van de Rotterdammer wil laten horen. Ik zie schrijnende gevallen van mensen die buiten de boot vallen m.b.t. bestaande regelingen. Hun stem wil ik ook laten horen.”

Jacqueline-van-Drunen

Jacqueline van Drunen

quote

“Ik vind het belangrijk dat Rotterdam een fijne toegankelijke stad is voor alle Rotterdammers. De Brede Raad 010 adviseert in het hele sociale domein, als lid kan ik eraan bijdragen het beleid waar kan en nodig te verbeteren.”

Jaqcueline-Rensen

Jacqueline Rensen

quote

“Zelf doof zijnde stuit ik op veel barrières in de toegang tot de zorg, Wmo en Participatiewet. Mijn kennis, ervaring en vaardigheden wil ik inzetten voor het weghalen van de obstakels.”

Jeroen-van-der-Sluijs

Jeroen van der Sluijs

quote

“Ik vind het al heel lang belangrijk om de stem van mensen met een beperking te laten zien en horen. In de Brede Raad 010 zorg ik dat in de adviezen ook de stem van mensen met een verstandelijke beperking gehoord wordt.”

John-Stoop

John Stoop

quote

“Langs de zijlijn roepen dat het beter moet is gemakkelijk, maar een bijdrage leveren geeft meer voldoening.”

Judritza-ter-Linde

Judritza ter Linde

quote

“Met mijn ruime ervaring binnen de jeugdhulpverlening heb ik een heldere visie over jeugdhulpverlening. Deze wil ik delen om de zorg voor Rotterdamse kinderen en jongeren nog meer te verbeteren. Kinderen zijn onze toekomst, daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.”

Karin-Treffers

Karin Treffers

quote

“Ik wil de stem zijn voor mensen met psychische problemen. Vanuit mijn eigen ervaring binnen de GGZ en mijn opleiding Maatschappelijke Zorg wil ik graag een brug zijn tussen de professionals en cliënten.”

Karin-Oppelland

Karin Oppelland

quote

“Ik ben trots om onderdeel van de Brede Raad 010 te zijn, omdat ik zo een steentje kan bijdragen aan een gelijkwaardiger bestaan. Voor een inclusief Rotterdam zet ik me in voor een gelijkwaardige omgang met en voor alle Rotterdammers.”

Lia-Schop

Lia Schop

quote

“Jong of oud, arm of rijk, gezond of ziek … iedere Rotterdammer moet kunnen participeren en zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen in deze stad.”

Meriem-Laamairi

Meriem Laamairi

quote

“Ik geloof dat iedereen recht heeft op ondersteuning daar waar die het nodig heeft. Dit om zo goed mogelijk te functioneren in de maatschappij. Mijn motto: met elkaar voor elkaar.”

Rienke-Jagroep

Sabrina Ong-Aban

quote
robin-muzea

Suze de Gruiter

quote

“Ik zet mij in voor werk en participatie voor alle groeperingen. Maatwerk is daarbij erg belangrijk. Daar is nog een lange weg te gaan. Daar zet ik me graag voor in.”

Sonja-Krijgsman-Nijdam

U Yong Hu

quote

“De Brede Raad betekent voor mij samenwerken met een brede vertegenwoordiging van Rotterdammers. Het doel is samen in kaart te brengen hoe gewone Rotterdammers het sociale beleid ervaren. Dit verrijkt mijn ervaring.”

Suze-de-Gruiter

Willem Lawant

quote

“Door mijn eigen ervaringen, kennis en kunde wil ik de Rotterdammer een stem geven binnen het sociale domein.”