Armoede in Rotterdam. Het is harde realiteit voor een groot deel van Rotterdam. 15,4% van de Rotterdammers leeft onder de armoedegrens. Dat zijn ruim 80.000 mensen, bijna twee keer een volle Kuip, acht keer Het Kasteel.

Iedereen

Armoede kan iedereen treffen. Als we dat besef bij iedere Rotterdammer kunnen laten indalen, komt er hopelijk ooit een einde aan het vooroordeel dat je je zou moeten schamen voor het niet hebben van voldoende financiële middelen om in je onderhoud en dat van je kinderen te voorzien. Het komt in de beste kringen voor.

Complex

Armoede komt vrijwel nooit alleen. Stress, schaamte, werkloosheid, een te slecht betalende baan, een verbroken relatie, dreigende huisuitzetting, problemen met Jeugdzorg, oplopende schulden, een teruglopende gezondheid en een sociaal isolement: het zijn slechts enkele bijkomende problemen die vaak direct verband hebben met de financiële situatie. Het gaat vrijwel altijd om meer dan alleen armoede.

Verhalen

Voor ons advies Code Rood hebben wij tientallen mensen geïnterviewd. Van Rotterdammers die zelf dagelijks in de harde realiteit van armoede leven, tot professionals en vrijwilligers. Hun verhalen vormen de basis voor de analyse over de centrale vraag:
     Welke knelpunten signaleren Rotterdammers als het gaat om beleid omtrent armoede en schulden? Hoe kan de gemeente haar beleid zo vormgeven dat het beter aansluit op de behoeften van Rotterdammers?

Afstand

In vrijwel alle gesprekken kwam terug hoezeer de toegenomen afstand tussen de gemeente en haar burgers ervoor zorgt dat mensen niet bereikt worden. Hoe de verkokering, de verschillende loketten, de onbekendheid en complexiteit van het aanvragen van regelingen en wachttijden zorgen voor wanhoop en het niet oplossen van problemen.

Integrale aanpak vereist

De verantwoordelijkheid van de gemeente om haar burgers – gelijkwaardig – te ondersteunen is dan ook groot. Een integrale aanpak is vereist. Een structurele en grondige aanpak van het armoedevraagstuk in Rotterdam moet de állerhoogste prioriteit zijn, gedragen door álle betrokken wethouders.

Vier hoofdadviezen

Wij geven de gemeente vier hoofdadviezen mee:

  Ga uit van vertrouwen en sluit aan op de leefwereld van mensen in armoede.
  Stimuleer en faciliteer de samenwerking tussen professionals en informele netwerken in de wijken. Zij zijn op de hoogte en bereiken de mensen om wie het gaat. Sluit aan, luister en neem niet over.
–  Bied zo snel en effectief mogelijk integrale hulp: armoedebestrijding, opvoedingsondersteuning en alles wat erbij komt kijken om structureel uit de armoede te komen.
Zet in op een integrale aanpak vanuit de gemeente Rotterdam. Stem de gemeentelijke organisatie af op multi-problematiek van Rotterdammers. Alleen een integrale aanpak kan mensen structureel uit financiële problemen helpen.

Advies Code Rood

Ons complete advies Code Rood met ervaringsverhalen en aanbevelingen lees je hier.

Warm Rotterdam

In dit adviestraject trokken we gedeeltelijk samen op met WARM Rotterdam. Wat wij hoorden van WARM Rotterdam kwam in grote lijnen overeen met de ervaringen die wij ophaalden. Ook zij adviseerden de wethouder, lees hun advies hier.

Reactie wethouder Yigit

Samen met Warm Rotterdam stelden we ook een aantal gezamenlijke adviezen op. Deze gezamenlijke adviezen aan de wethouder lees je hier.

Wethouder Yigit stuurde ons namens het college van B&W een reactie op onze gezamenlijke adviezen. Lees de reactie van de wethouder op de gezamenlijke adviezen van Brede Raad 010 en Warm Rotterdam hier.

 

Andere adviezen over het Armoedebeleid