De Brede Raad 010 heeft het college van B&W geadviseerd over het Persoonsgebonden budget (Pgb) in de Jeugdwet in Rotterdam. Op basis van ervaringen van ouders.

Pgb en de Jeugdwet

Het persoonsgebonden budget (Pgb) in de Jeugdwet biedt ouders van kinderen met een ondersteuningsvraag die niet past binnen de reguliere zorg, de mogelijkheid en ruimte om zo goed mogelijk passende zorg voor hun kind in te schakelen. Daarmee sluit het naadloos aan op de boodschap van de gemeente Rotterdam maatwerk en eigen regie te willen inzetten.

Toch blijkt de praktijk anders. Uit de kwetsbare verhalen van ouders die de Brede Raad 010 sprak voor zijn onderzoek naar het Persoonsgebonden budget (Pgb) in de Jeugdwet in Rotterdam, blijkt het kind niet altijd centraal te staan. Te vaak gaat het over kaders, geld, wachttijden, (on)mogelijkheden en wantrouwen.

Belang van het kind centraal

De Brede Raad 010 hecht grote waarde aan de keuzevrijheid in zorg. Aan maatwerk. Maar bovenal aan het belang van het kind centraal te stellen in alle acties die in naam van de gemeente worden genomen in het bieden van zorg. Daarom is ons belangrijkste en eerste advies:

Stel de hulpvraag en het belang van het kind centraal. Laat de behoeften van het kind de leidraad vormen voor de zorg die wordt ingezet en draag daarmee zorg voor de uitvoering van het Internationale Verdrag inzake de rechten van het Kind van de VN.

Advies Het Pgb: telt elk kind mee?

In dit advies kaart de Brede Raad 010 de knelpunten aan die met de toekenning van het Pgb gemoeid zijn. En draagt de raad handvatten aan om vertrouwen te herstellen en willekeur tegen te gaan, zodat keuzevrijheid ook echt een keus is, de ouders regie kunnen pakken en maatwerk geen beleidswoord is maar praktijk.

Recht op passende zorg

Want ieder kind heeft recht op de meest passende, afgestemde zorg. Los van het opleidingsniveau van de ouders, of in welke wijk het kind woont. En alle ouders die de dappere stap naar hulp ondernemen, met alle angsten en onzekerheden die daarbij komen kijken, verdienen goede hulp, prettige bejegening en heldere informatie. Geen ontmoediging.

Reactie gemeente

De gemeente heeft inmiddels gereageerd. Lees hier wat wethouder Bokhove vindt van ons advies.

Andere adviezen over de Jeugdwet