In 2018 wordt de ‘Combiverordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Rotterdam 2018’ van kracht. De concept combiverordening is aan de Brede Raad 010 voorgelegd. De Brede Raad 010 heeft in een overleg met de gemeente mondeling gereageerd.

In het kader van de doorontwikkeling van het integrale beleid en de regelgeving rond zorg, welzijn en jeugdhulp 2018 (“Zorg voor Elkaar”) werkt gemeente Rotterdam aan totstandkoming van één integrale verordening voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet. De ambitie is om daarbinnen zoveel mogelijk onderdelen van de Wmo 2015 en de Jeugdwet te stroomlijnen en op eenduidige wijze te organiseren.

Gemeente Rotterdam heeft de Brede Raad 010 gevraagd ook zijn reactie en visie te geven. In een overleg met de gemeente, op 07 september 2017, heeft de Brede Raad 010 mondeling gereageerd op de concept combiverordening. De Brede Raad 010 heeft zich daarbij uitsluitend beperkt tot de thema’s die hij in 2016 heeft genoemd in zijn advies op de doorontwikkeling van zorg, welzijn en jeugdhulp in Rotterdam.

De conclusie van de Brede Raad 010 is dat de thema’s uit de doorontwikkeling waar mogelijk voldoende terugkomen in de verordening. Vooral de wijze waarop het gezinsarrangement, de nachtopvang en het thema ‘doorlopende zorg 18- 18+’ in de verordening is opgenomen, heeft de Brede Raad 010 blij verrast.

In het overleg is daarnaast gebleken dat veel van de besproken thema’s niet thuishoren in de verordening, maar uitgewerkt moeten worden op beleidsniveau. Afgesproken is dat de Brede Raad 010 daarom betrokken blijft bij de uitwerking van de beleidsregels, het indicatieprotocol en de uitvoering en evaluatie van de verordening en tijdig in staat wordt gesteld om uitgebreid daarop te adviseren.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam