Gemeente reageert op adviezen “In eigen beheer” en  ”De LAT is de start”

De Brede Raad 010 bracht dit jaar een uitgebreid advies uit over de Lokale Agenda Toegankelijkheid  aan wethouder De Lange. Samen met dit advies werd ook het advies “In eigen beheer” overhandigd aan wethouder Bokhove. In beide is een breed aantal adviezen te vinden over praktische zaken die de gemeente kan aanpassen om Rotterdam op alle vlakken toegankelijker te maken voor Rotterdammers met beperkingen en/of chronische ziekte.

De Brede Raad 010 juicht het toe dat de gemeente veel van onze adviezen ter harte neemt. Belangrijkste startpunt voor de Brede Raad 010 is dat de gemeente in haar reactie toezegt de inclusie van mensen met een beperking en/of chronische ziekte te bevorderen door te werken aan:

  1. bewustwording bij de gemeente Rotterdam zelf en daarbuiten over het belang van het VN-verdrag
  2. het verbeteren van de toegankelijkheid door het wegnemen van obstakels en belemmeringen in de stad.

Reactie van de gemeente op advies “In eigen beheer”

De gemeente Rotterdam reageerde uitgebreid op ons advies en waardeert de samenwerking en betrokkenheid van de Brede Raad 010 en Young010. In een vroeg stadium hebben wij geadviseerd, waardoor de stem van de Rotterdammer vanaf het beginproces van het beleid van de gemeente gehoord is.

Wij adviseerden de gemeente in haar definitie van zelfredzaamheid ‘eigen regie’ van de ontvanger van zorg als essentieel element te betrekken. De gemeente erkent het belang van eigen regie. Tegelijk geeft de gemeente aan af te stappen van de term zelfredzaamheid.

Ook adviseerden wij onafhankelijke cliëntondersteuning een centraler plek te laten innemen. De gemeente geeft aan het belang hiervan te onderschrijven en dat dit reeds beschikbaar is. Desalniettemin geven Rotterdammers aan  dat onafhankelijke cliëntondersteuners niet goed vindbaar zijn en niet voor iedereen bekend. De behoefte is echter groot.

Voor wat betreft de toegang tot zorg adviseerden wij de gemeente zorg te dragen voor goede, effectieve communicatie. Zowel digitaal als niet digitaal. De gemeente omarmt dit advies en verwerkt dit in een plan voor beter passende dienstverlening, waarbij duidelijke taal centraal staat.

Lees hier de reactie van de gemeente op ons advies “In eigen beheer“.

Reactie op ons advies De LAT is de start!

De Brede Raad 010 bracht dit jaar een uitgebreid advies uit over de Lokale Agenda Toegankelijkheid  aan wethouder De Lange. Samen met dit advies werd ook het advies “In eigen beheer” overhandigd aan wethouder Bokhove. In beide is een breed aantal adviezen te vinden over praktische zaken die de gemeente kan aanpassen om Rotterdam op alle vlakken toegankelijker te maken voor Rotterdammers met beperkingen en/of chronische ziekte.

De Brede Raad 010 juicht het toe dat de gemeente veel van onze adviezen ter harte neemt. Belangrijkste startpunt voor de Brede Raad 010 is dat de gemeente in haar reactie toezegt de inclusie van mensen met een beperking en/of chronische ziekte te bevorderen door te werken aan:

  1. bewustwording bij de gemeente Rotterdam zelf en daarbuiten over het belang van het VN-verdrag
  2. het verbeteren van de toegankelijkheid door het wegnemen van obstakels en belemmeringen in de stad.

Lees (vanaf pagina 7)  hier de uitgebreide reactie van wethouder de Langen op ons advies “De LAT is de start”:  Reactie gemeente Rotterdam over adviezen In eigen Beheer en De LAT

Rotterdamse Lokale Agenda Toegankelijkheid (LAT)

De Lokale Agenda Toegankelijkheid (de LAT) is het Rotterdamse plan van aanpak voor het werken aan een meer toegankelijke stad waar iedereen zich welkom voelt. De afgelopen jaren heeft de gemeente hier hard aan gewerkt. Ze onderzocht wat er al gedaan wordt om de toegankelijkheid te verbeteren en wat er nog moet gebeuren. De gemeente deed dit bij zichzelf, maar ook bij belangenbehartigers en mantelzorgers. Maar vooral bij Rotterdammers met een beperking en/of chronische ziekte.

De Brede Raad 010 heeft voor de samenstelling van de LAT de afgelopen jaren op verschillende momenten input geleverd en de gemeente geadviseerd in het advies ‘De LAT is de Start!’.

De Lokale Agenda Toegankelijkheid is inmiddels definitief en vastgesteld door de gemeenteraad. Een kortere samenvatting van de LAT lees je hier.

We zijn er trots op om hierin terug te lezen dat de gemeente Rotterdam veel heeft gedaan met de input van Rotterdammers met een beperking en/of chronische ziekte. En de daarop gebaseerde adviezen van de Brede Raad 010.

Op deze manier zorgen we ervoor dat de medewerkers van de gemeente toegankelijkheid opnemen in de dagelijkse werkzaamheden en dat er in plaats van klassiek doelgroepenbeleid algemeen toegankelijk beleid wordt gemaakt,” aldus wethouder De Langen in zijn reactie op het advies “de LAT is de Start” van de Brede Raad 010.

Nieuws over

Brede Raad 010

Reactie op

Wmo

Armoedebeleid

Jeugdbeleid

Schulddienstverlening

Participatiebeleid

VN verdrag

Gemeente Rotterdam